Културното многообразие – необходимост в глобализиращия се свят
 • Културата се счита за основните ценности, които насочват поведението на хората. Културното разнообразие на работното място е резултат от практики, ценности, традиции или вярвания на служителите, въз основа на раса, възраст, етническа принадлежност, религия или пол.
 • Икономическата глобализация е една от движещите сили на културното многообразие на работното място. Съвременната работна сила се състои от хора от различен пол, възраст, етнос, религия и националност. За да могат работодателите да се възползват от предимствата на културното разнообразие на работното място, те трябва да предадат ангажимента си за справяне с предизвикателствата на разнообразната работна сила. Едуард Хъбард различава четири слоя на разнообразие:
 1. Разнообразие на работната сила – Групови и ситуационни идентичности (раса, пол, етническа принадлежност).
 2. Поведенческо разнообразие – Стилове на работа, мислене и учене (включително вярвания и ценности).
 3. Структурно разнообразие – Комбиниране на различни култури, общности и йерархии.
 4. Бизнес разнообразие – Пазари, процеси, творчество и стилове за управление на проекти.

Защо културното разнообразие на работното място е печелившо?

 • Екипи и компании, които правят разнообразието приоритет, предлагат разнообразни идеи, перспективи и възможности за обучение. Различните служители могат да обединят различните си таланти, опит и различни умения, за да измислят креативни и изобретателни решения, докато друга група, съставена от хора със сходен опит и набори от умения, може да реши да разреши дилемата по същия начин, който винаги има. Увеличаването на иновациите и творчеството сред културно разнообразна група може да създаде esprit de corps и усещането за положителен напредък в полза на групата и организацията. Подобен успех насърчава чувството на приятелство сред членовете на екипа и насърчава успешното сътрудничество при следващото начинание на компанията. Приобщаването също така насърчава повишена производителност и удовлетвореност на служителите. Всеки обича да се чувства нужен, както и че приносът му е ценен.

Успешно изпълнение на план за културно разнообразие

 • Имплементирането на план за културно многообразие освен своите предимства, носи и редица рискове. Ако планът за културно разнообразие се приложи без надлежна преднамереност и усилия, той може да излезе от релсите. Предварителното проучване има фундаментално значение за устойчивата промяна.
 • Ако фирмената култура и намеренията не са искрени, е възможно да се създадат  редица проблеми и трудности, вместо да изградите интегриран, синергичен екип. Конкретни културни групи може в крайна сметка да се почувстват изключени и пренебрегнати, в резултат на което те се обединяват, създавайки среда срещу нас.
 • За успешното прилагане на план за културно разнообразие, е необходим холистичен подход. Разнообразието трябва да бъде очевидно на всяко ниво в организацията, включително висшето ръководство. Ако не можете да докажете как това се отнася за всеки служител на всяко ниво, е възможно възникването на междуличностни и/или междугрупови конфликти.
 • Разширявайки обхвата на разнообразието на работното място от раса, възраст, пол и физически възможности, което обуславя разнообразие от мисли, компаниите могат да разберат по-добре своите служители и да открият допълнителни начини за решаване на проблеми. Служителите са най-ценният ресурс в една компания, защото единствено те не се амортизират, а с времето увеличават своята ценност, полезност и стойност. По тази причина работната среда, в чиято основа много често стои бизнес културата, има определяща роля за нивото на мотивация в екипа и за успеха на бизнеса.

Сподели в социалните мрежи

Други статии