Политика за поверителност на личните данни на www.buildingbox.bg

 

Какво представлява настоящата политика?

Ние осъзнаваме необходимостта от прилагането на адекватна защита за личните Ви данни. С настоящата политика искаме да Ви информираме за личните данни, които събираме, кой и как ще ги обработва, за какво ги използваме, за колко време ще ги съхраняваме, и какви мерки за защита сме предприели, за да ги пазим. Молим да се запознаете внимателно с настоящия документ преди да предоставите личните си данни.

Кой обработва личните Ви данни?

www.buildingbox.bg е уебсайт с фокус върху сделки с недвижими имоти и е собственост на БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, с ЕИК: 202428382, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. Пейо Яворов 36, наричано по-долу за краткост „Администратор“. Ние сме Администратор на личните Ви данни. Като такъв, отговаряме за обработването и съхранението на личните Ви данни съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общия регламент за защита на личните данни) и българското законодателство. Връзка с Администратора може да бъде осъществена по някой от следните начини: Писмено на адрес: гр. Благоевград, бул. Пейо Яворов 36; На телефонен номер: 087 773 4412; На e-mail: [email protected]; Чрез контактната форма, достъпна чрез раздел „Контакти“ на уебсайта.

В кои случаи обработваме личните Ви данни?

Ние обработваме личните Ви данни единствено и само в случай че Вие сами ни ги предоставите. Ползването на информацията от уебсайта www.buildingbox.bg не изисква предоставянето от Ваша страна на лични данни. Въпреки това, уебсайтът съдържа опции, които позволяват: да се свържете с нас във връзка с продажба на Ваш недвижим имот чрез предвидената контактна форма; да отправите запитване за закупуване на недвижим имот; да се свържете с нас чрез контактната форма в секцията „Контакти“; да се абонирате за бюлетина ни, в случай че желаете да получавате интересни новини и предложения. В случаите, в които решите да се възползвате от някоя от горните опции, Администраторът обработва Ваши лични данни.

Какви категории лични данни обработваме?

www.buildingbox.bg е сайт, чрез който може да се свържете с нас, в случай че имате намерение да продадете Ваш недвижим имот. Ако желаете да се възползвате от тази възможност, трябва да предоставите две имена и телефонен номер чрез контактната форма в секция „Продаваш?“. Необходимо е да посочите основни параметри на Вашия недвижимия имот, включително местоположението му. На сайта ни ще откриете и оферти за имоти, които може да закупите. В случай че желаете да получите допълнителна информация за тях, може да отправите запитване на нашия телефонен номер или чрез контактната форма в секция „Купуваш?“. За целта е необходимо да предоставите две имена, електронна поща и телефонен номер. Същите данни като в предходното изречение обработваме и когато сте решили да се свържете с нас чрез контактната форма в секция „Контакти“. В случай че желаете и изрично се съгласите да получавате бюлетина ни, ще обработваме, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни, електронната Ви поща за тази цел.

Какви са целите на обработката на личните Ви данни?

Обработваме личните Ви данни за следните цели: За да Ви предоставим услугите, предлагани чрез www.buildingbox.bg; За да реализираме дейността си като посредник в сделки с недвижими имоти; За да отговорим на Вашите запитвания, отправени до нас чрез контактната ни форма; За целите на директния маркетинг, в случай че сте се абонирали за бюлетина ни и желаете да получавате интересни новини и предложения; При необходимост за целите на официалните производства като граждански дела, административни разследвания и др.; За други цели, когато определен действащ закон ни задължава да извършваме това обработване или когато сме получили Вашето изрично съгласие в тази насока.

На какви основания обработваме личните Ви данни?

Обработваме личните Ви данни, въз основа на някое от следните основания основания: дадено съгласие за обработка на лични данни за една или повече конкретни цели; обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора в лицето на БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД; обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни. При всички случаи, ще обработваме личните Ви данни, на основания, предвидени в чл. 6 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година.

Използваме ли бисквитки?

За да бъде подобрено представянето и качеството на функциите на уебсайта, Администраторът използва бисквитки. Повече относно използването на бисквитките може да видите в Политиката за бисквитки.

На кого можем да предоставим личните Ви данни?

Ние може да споделим Вашите лични данни със следните категории получатели: Държавни и общински органи с властнически правомощия; Търговски дружества, обслужващи БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД счетоводно и правно; Търговски дружества, които ни предоставят поддръжка на информационната сигурност, на IT системите, поддръжка на интернет сайта; Наши партньори, които извършват консултантска дейност при сключване на сделки с недвижими имоти, преводачески агенции, кредит консултанти, маркетингови агенции; БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД е въвело подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира правата и свободите на субектите на данни. Може да споделяме Вашите лични данни с горепосочените категории получатели, но само ако същите са предприели необходимите гаранции и мерки да осигурят съответното ниво на сигурност. БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД не прехвърля предоставени му лични данни от субектите на данни на трети страни извън Европейския съюз. Прехвърлянето на лични данни в този случай може да се извърши само след като предварително Ви уведомим писмено и посочим конкретното основание за прехвърлянето.

Колко дълго ще съхраняваме личните Ви данни?

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за минимално необходимия срок за осъществяване на целите, за които се обработват данните, а тези, които е необходимо да се пазят по силата на приложимото законодателство – за съответния предвиден срок. След осъществяването на целта, изтичането на предвидения срок, или след оттеглянето на Вашето съгласие, личните данни ще бъдат заличавани.

Какви права имате в качеството си на субект на лични данни?

Вие имате следните права, за които Администраторът ще съдейства по всяко време: Право на информация Имате правото да получите информация към момента на събирането на личните Ви данни относно данните, които Администраторът събира, кой ще ги обработва, с какви цели и на какви основания. Право на достъп По всяко време имате право да искате достъп до личните Ви данни, които Администраторът съхранява. Включително имате право да искате предоставянето на безплатно копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване. Право на коригиране Имате право да изискате личните Ви данни да бъдат коригирани с цел те да бъдат актуални и точни. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, след като те вече не са необходими за целите на обработването или след като са отпаднали основанията за обработването. Право на ограничаване на обработването В определени случаи имате правото да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни. Право на преносимост Може да поискате да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (т.е. в цифров вид), както и да поискате прехвърлянето на данните си на посочен от вас друг администратор, в случай че това е възможно и осъществимо. Право на оттегляне на съгласието Когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време. Така Администраторът е задължен да не обработва в бъдеще личните Ви данни. Право на жалба Имате право да търсите защита на правата си чрез Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). КЗЛД е независим държавен орган, който следи за законосъобразността на дейностите по обработка на лични данни. Жалби до КЗЛД може да подадете лично или чрез писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,; по факс – 029153525; по електронен път на имейл адреса на КЗЛД – [email protected]. Повече информация за процедурата може да бъде намерена на интернет адрес: https://www.cpdp.bg/.

Как може да упражните правата си?

Всяко едно от изброените права, може да упражните като изпратите писмено уведомление на адрес: гр. Благоевград, бул. Пейо Яворов 36, отправено до Администратора. Заявлението може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се подава лично от Вас или от упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон не предвижда друго. Заявлението следва да съдържа име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице, описание на искането, предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. В случай че заявлението се подава чрез пълномощник, следва да бъде приложено и пълномощно. Ако имате каквито и да било въпроси относно това как да упражните правата си, се обърнете към нас на [email protected]. За Ваше улеснение и за да изпълним задълженията си по Общия регламент за защита на личните данни може по всяко време да оттеглите съгласието си да получавате бюлетина ни, като използвате специално създадената функционалност за това във всеки един имейл, който получавате от нас. Това може да стане като натиснете бутона (…). В този случай ние ще преустановим обработката на личните ви данни и ще ги заличим от базата си с данни.

Какви мерки сме предприели, за да защитим личните Ви данни?

Администраторът добре разбира колко е важно личните Ви данни да се обработват правилно и да бъдат защитени. Екипът на Администратора е въвел адекватни технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни. Тези мерки, наред с другото, осигуряват спазването на принципите, залегнали при обработката на лични данни като се гарантира, че личните Ви данни са: Обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на Вас като субект на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“); Събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите“); Подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“); Точни и поддържани в актуален вид. Предприели сме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременно изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“); Съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“); Обработвани по начин, който предоставя подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“); Администраторът носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработка на личните данни („отчетност“).

Какво става, ако не сте навършили 18 години?

Ние не обработваме лични данни на лица, които нямат навършени 18 години. В случай че ни предоставите Вашите лични данни, Вие декларирате, че навършили 18 години.

Кога можем да променяме настоящата политика?

Администраторът си запазват правото да променя настоящата политика по всяко време, като я актуализира, допълва и изменя. За промените в настоящата политика, може да се информирате на www.buildingbox.bg