Ролята на недвижимите имоти в инвестициите на пенсионните фондове
  • Европейските пенсионните фондове инвестират голям дял от своите активи в европейската икономика. Нивото на инвестираните активи в ЕС се различава между държавите членки и варира от 50% до над 75%. Тези различия се обясняват с разнообразието на пенсионните системи в ЕС и поради съображенията за риск и диверсификацията на инвестиционния портфейл. Много пенсионни фондове вече инвестират в МСП и стартиращи предприятия, главно чрез фондове за рисков и частен капитал.
  • Активите на пенсионния фонд трябва да се управляват разумно, за да се гарантира, че пенсионерите ще получават пенсионни обезщетения. В продължение на много години това означаваше средствата да се инвестират предимно в държавни ценни книжа, облигации с инвестиционен клас и акции на „сините чипове“. Променящите се пазарни условия и необходимостта от поддържане на достатъчно висока норма на възвръщаемост доведоха до изменение на правилата на пенсионния план, които позволяват инвестиции в повече класове активи. Обикновено пенсионните фондове инвестират в два основни класа активи (акции и облигации) с дългосрочна инвестиционна перспектива в съответствие с техния срок на задължения. В последните десетилетия обаче пенсионните фондове започнаха да диверсифицират портфолиото си чрез успешно разпределение на активите в алтернативи като частен капитал, недвижимо имущество, инфраструктура и хедж фондове.
  • Доклад на PwC за добрите практики показва, че основните критерии за разпределението на активите на пенсионните фондове са възвръщаемостта и диверсификацията, когато се взима решение за разпределението на активите.
  • Пенсионните фондове, фондовете и фондациите контролират над 9 трилиона долара общи активи, като близо 800 милиарда долара са инвестирани в недвижими имоти. Повечето пенсионни фондове, които инвестират в недвижими имоти, на база претеглени активи, инвестират в недвижими имоти, използвайки комбинация от REITs и частни инвестиции в недвижими имоти. Инвестирането както в REITs, така и в частни недвижими имоти може да бъде мощен инструмент за управление на риска.
  • Диверсификацията е сред най -мощните инструменти за управление на риска, достъпни за инвеститорите, и се постига главно чрез инвестиране на активите на плана в различни видове инвестиции или „класове активи“. Търговските недвижими имоти са съществен компонент от възможността за инвестиции от 97 трилиона долара, зададена в САЩ; всъщност това е третият по големина клас активи. Като трети по големина клас активи, недвижимите имоти са основен компонент от диверсифицирания инвестиционен портфейл.
  • Днес повечето пенсионни фондове, на база претеглени активи, инвестират както в REITs, така и в частни недвижими имоти. Включването на стратегии REIT в комбинация с инвестиции в недвижими имоти на частния пазар помага на пенсионните фондове да решат няколко въпроса, които станаха критично важни през последното десетилетие и които са трудни за постигане чрез инвестиране само чрез инвестиции в частни недвижими имоти.
  • Инвестициите в недвижими имоти са сред най-сигурните и ниско рискови инвестиции, които същевременно осигуряват добра доходност. Този факт ги прави изключително подходящи за диверсифициране на инвестиционно портфолио и за преодоляване на инфлацията и паричната девалвация във времето.

Сподели в социалните мрежи

Други статии