Общи условия за ползване

Настоящите Условия за ползване регулират използването от Ваша страна на www.buildingbox.bg (наричано по-долу „Уебсайта“, „Интернет страницата“) и представляват условие за използването на Уебсайта и услугите, предлагани на www.buildingbox.bg. Поради това е необходимо да ги прочетете внимателно и в случай че не сте съгласни с тях или част от тях, да преустановите незабавно използването на Интернет страницата.

Какво представлява www.buildingbox.bg?

www.buildingbox.bg е уебсайт създаден, за да Ви помогне при сделки от всякакъв тип с недвижим имот бързо и професионално.
Уебсайтът е собственост на БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, с ЕИК: 202428382, със седалище и адрес на управление:гр. Благоевград, бул. Пейо Яворов 36.

Предмет на настоящите условия.

Настоящите условия уреждат отношенията между БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД и посетителите на Уебсайта („Потребители“, „Посетители“, „Ползватели“, „Вие“, „Вас“).
С използването на www.buildingbox.bg, включително ползването на услугите и съдържанието, предлагано на уебсайта, отварянето на Интернет страницата, всеки Посетител автоматично декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
В случай че не сте съгласни с настоящите Условия за ползване или с част от тях, следва да преустановите използването на Уебсайта.
Ако някоя клауза на тези условия бъде обявена за нищожна чрез решение на съответната юрисдикция, останалите клаузи ще останат в сила.

Изявление за собственост.

Всичко, което присъства на www.buildingbox.bg e изключителна собственост на БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
Всички публикации, включително изображения и визуални елементи, в Уебсайта, са изключителна интелектуална собственост на БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД или последното разполага с правото да използва същите.
Всички права на индустриална собственост, в това число, но не само търговски марки и др., които са собственост на БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООДмогат да бъдат използвани единствено и само от БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
Вие нямате право да използвате по какъвто и да е начин права на интелектуална и/или индустриална собственост, които са поместени на уебсайта и не Ви принадлежат.
За всяко нерегламентирано използване по предходния абзац, потребителите са длъжни да обезщетят БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД и/или съответното лице, чиито права са накърнени.

Запитване за покупка на недвижим имот.

Интернет страницата включва обяви на предлагани от нас недвижими имоти. Основните характеристики на всеки имот са описани в съответната обява.
В случай че потребител иска да получи повече информация за предлаган недвижим имот, може да подаде запитване за покупка.
Запитването може да бъде извършено чрез обаждане на телефонен номер, посочен на Интернет страницата или чрез контактната форма в секция „Купуваш?“ на Уебсайта.
За да получите заявената информация е необходимо да предоставите следните данни: две имена, електронна поща и телефонен номер.
След като направите запитването си, ще получите имейл или обаждане от нас в разумен срок, съдържащо заявената информация за недвижим имот.
Ние не носим отговорност за неточности в описанието и не претендираме изчерпателност на предоставената информация.

Контактна форма в секция „Продаваш?“

www.buildingbox.bg е уебсайт, чрез който можете лесно и бързо да продадете Ваш недвижим имот. Ако желаете да се възползвате от тази възможност, следва да направите заявка чрез контактната форма, публикувана в секция „Продаваш?“ на Уебсайта. Заявката следва да включва описание на основните параметри на Вашия недвижим имот.
Всяка заявка ще бъде обработена от наш Служител в разумен срок, след който ще се свържем с Вас на посочения телефонен номер, за да координираме и извършим оглед и оценка на имота Ви, които ще са напълно безплатни.
В рамките на 8 часа след извършване на оглед от наша страна на съответния имот ще отправим към Вас оферта за покупка на имота, която ще е валидна за 72 часа.
Отношенията между Вас и БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД във връзка със закупуването на недвижим имот са предмет на допълнителни споразумения, сключени между страните.

Отказ от отговорност.

Съдържанието на Уебсайта се предоставя „както е“ без гаранции, изрични или косвени, включително, но не само гаранции за успеваемост, продаваемост, пригодност за определена цел или друга гаранция. БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД не гарантира, че Уебсайтът и неговото съдържание ще задоволят изискванията и потребностите на Ползвателя или че същите са без дефекти или грешки, устойчиви на грешки (fault-tolerant) или защитени от грешки (fail-safe) или че всички несъответствия могат или ще бъдат отстранени, както и че ползването им ще бъде без прекъсвания. БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД не гарантира надеждността на Уебсайта. БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД отхвърля всички останали гаранции или условия, от който и да е вид, независимо дали са изрични или косвени, в това число, но не само, системно интегриране и ненакърняване на правото на интелектуална собственост. Уебсайтът и неговото съдържание не са проектирани, произведени или предназначени за употреба в условия или за приложения, които могат да причинят смърт, телесна повреда, имуществени вреди или екологични щети. Всяка подобна употреба е на собствен риск и за собствена сметка на Ползвателя.
Цялата отговорност на БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД ще бъде ограничена, изцяло по негова преценка, до поправка, корекция или обработка на Уебсайта. Поправката, корекцията или обработката на Уебсайта се извършват от БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД в обхват, обем и срок по преценка на същия. Преценката на БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД по настоящата клауза не може да послужи като основание за претенции или искове от страна на Ползвателя за заплащане на обезщетения или други от БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД. Ползвателят няма право на обезщетения, искове или други форми на претенции, произтичащи от необходимостта от или от поправки, корекции или обработки на Уебсайта.

Ограничаване на отговорността.

БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност пред Ползвателя за непредоставяне на услугите от www.buildingbox.bg при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез които функционира www.buildingbox.bg.

Лични данни.

Обработваме личните Ви данни съгласно нашата Политика за поверителност.

Общи разпоредби.

Запазваме си правото да извършваме промени в настоящите Условия за ползване по всяко време, като своевременно публикуваме тези промени в www.buildingbox.bg, заедно със съобщение за така направените промени в Условията за ползване. Потребителите ще се считат за уведомени от датата на публикуване на съобщението.
Запазваме си по всяко време да прекратим всички дейност, свързани с www.buildingbox.bg, като за това не е необходимо да отправяме предупреждение до Потребителите.
Имаме право да въвеждаме допълните ограничения в предвидените в настоящите Условия за ползване, свързани с ползването на Интернет страницата или отделни части от нейното съдържание, когато липсата на подобни ограничения може да доведе до нарушения на права на интелектуалната собственост на трети лица. Промените влизат в сила в деня на извършването им.
Запазваме си правото, че можем по всяко време да спираме достъпа до Уебсайта, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации, както и при диагностика и други поддръжки.

Приложим закон и юрисдикция.

За всичко неуредено в настоящите Условия за ползване се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички възникнали спорове между Нас и Ползвателите ще се разрешават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще се отнасят пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Република България законодателство.